learn swedish
Swedish for fun is a Reja project

reja

Projektchef: Mathias Nylund
Tel: 045-270 7900
mathias.nylund@cou.fi

Hoan nghênh bạn đến với ”Swedish for fun”!

Swedish for fun! Nói về Yrsa ở Jakobstad đã quen được hai người thanh niên ở trên mạng và khó quyết định chọn người nào. Bắt đầu bài học 1. Tiếp theo sau đó là bài học 2, bài học 3, v.v.. Mỗi bài học có một phần bài đọc, một phần từ vựng và một phần văn phạm với những bài tập. Bên phải phần bài đọc có phần phát âm có nội dung:
  1. Bài đọc ở tốc độ bình thường
  2. Bài đọc ở tốc độ chậm
  3. Bài đọc ở tốc độ chậm và ngưng lại
  4. Bài đọc ở tốc độ chậm ngưng lại và lập lại
  5. Bài đọc ở tốc độ rất chậm đọc từng chữ một
Phần từ vựng chỉ có bằng tiếng Thụy Điển,  cho nên bạn cần có một quyển tự điển. Phía bên phải của phần từ vựng có phần phát âm có nội dung:
  1. Từ vựng được đọc ở tốc độ bình thường
  2. Từ vựng được đọc ở tốc độ chậm
  3. Từ vựng được đọc ở tốc độ chậm có ngưng lại
  4. Từ vựng được đọc ở tốc độ chậm ngưng lại và lập lại
  5. Từ vựng được đọc ở tốc độ rất chậm từng vần một
Tại các thư viện ờ Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo và Kronoby bạn có thể mượn một máy nghe mp3 có thu sẵn những bài đọc rồi. Bạn cũng có thể tải về những tệp dữ liệu mp3 ở trang MP3.